วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551

Microsoft Word : Top Tip for Word

I'm working in Microsoft Word and click for Top Tip for Word in http://office.microsoft.com/en-us/word/HA010963811033.aspx?pid=CH060829691033Then have helpful, we can use these tips to make the most of Microsoft Office Word 2003 and can applies to Microsoft Word 2000 and 2002 too.Startup and settings
* To display Help for WordPerfect users, click WordPerfect Help on the Help menu. Applies to Word 2002 and 2000 only.
* To change a document's summary information, click Properties on the File menu.


Viewing and navigating documents
* To see two parts of a document simultaneously, drag the split bar at the top of the scroll bar.
* To view a document's organization and jump to different sections, click Document Map on theView menu.
* To see the same document in two different views, click Split on the Window menu, and then choose the views you want.
* To display page margins, click Options on the Tools menu, and then on the View tab, under Print and Web Layout options, select the Text boundaries check box.
* To move to the previous or next word, press CTRL+LEFT ARROW or CTRL+RIGHT ARROW.
* To go to the beginning or end of a document, press CTRL+HOME or CTRL+END.
* To select an entire document, press CTRL+A.
* To close all open documents, press SHIFT, and then click Close All on the File menu.


Formatting documents
* To change the margin or column settings for part of a document, first create section breaks.
* To insert a page break, press CTRL+ENTER.
* To add a row at the end of a table, click the last cell, and then press TAB.
* To delete a table and its contents, select the table, point to Delete on the Table menu, and then click Table.
* To merge table cells to make a table title, select the cells, and then click Merge Cells on the Table menu.
* To insert a tab character in a table cell, press CTRL+TAB.
* To number rows in a table, select the left column, and then click the Numbering button.
* To number columns in a table, select the top row, and then click the Numbering button.
* To move a table row up or down, select the row, and then press ALT+SHIFT+UP ARROW or ALT+SHIFT+DOWN ARROW.
* To preserve formatting when you move or copy a paragraph, include the paragraph mark.
* To center, left-align, or right-align a selected paragraph, press CTRL+E, CTRL+L, or CTRL+R.
* To add a tab stop, click the ruler where you want to set the stop.
* To delete a tab stop, drag it off the ruler.
* To view the text of a footnote or endnote, rest the pointer on the note's reference mark.


Working with text
* To add a check box to a document, point to Toolbars on the View menu, click Forms, and then click Check Box Form Field on the Forms toolbar.
* To return to the location of the last edit, press SHIFT+F5.
* To look up synonyms in the thesaurus, select a word and press SHIFT+F7.
* To restore selected text to its original formatting, press CTRL+SPACEBAR.
* To sort dates, numbers, and other text in ascending or descending order, click Sort on the Table menu.
* To edit in print preview, click Magnifier on the Print Preview toolbar.
* To hyphenate a document automatically, click Language on the Tools menu, and then click Hyphenation.
* To select a rectangular block of text, press ALT and drag.
* To turn overtype mode on or off, double-click OVR on the status bar.
* To insert symbols and other special characters, click Symbol on the Insert menu.
* To count the number of words in a document or selection, click Word Count on the Tools menu.


Automatic text options
* To turn on AutoFormat for creating lines:
In Word 2003 and Word 2002, click AutoCorrect Options on the Tools menu, click the AutoFormat As You Type tab, and then select the Border lines check box.
In Word 2000, click AutoCorrect on the Tools menu, click the AutoFormat As You Type tab, and then select the Borders check box.
* To create a line, press and hold the hyphen key to make at least three hyphens, and then press ENTER. To create a thicker line, hold the SHIFT key down at the same time, making at least three underlines before pressing ENTER.


Working with graphics
* To use a button on the Drawing toolbar multiple times, double-click the button.
* To restore an imported graphic to its original size, press CTRL and double-click the graphic.
* To resize an imported graphic and keep its original proportions, drag a corner handle.
When you resize a graphic, you can see the percentage of the graphic's original height and width by clicking Picture on the Format menu and then clicking the Size tab.
* To wrap text around a graphic, click the graphic, and then click Text Wrapping on the Picture toolbar.


Mass mailings
* To preview how Word will merge data, click the View Merged Data button on the Mail Merge toolbar.
* To create form letters:
In Word 2003, point to Letters and Mailings on the Tools menu, and then click Mail Merge.
In Word 2002, point to Letters and Mailings on the Tools menu, and then click Mail Merge Wizard.
In Word 2000, click Mail Merge on the Tools menu.
* To specify options for setting up and printing envelopes:
In Word 2003 and Word 2002, point to Letters and Mailings on the Tools menu, and then click Envelopes and Labels.
In Word 2000, click Letters and Mailings on the Tools menu.


Working with labels
* To make a sheet of identical labels:
In Word 2003 and Word 2002, point to Letters and Mailings on the Tools menu, click Envelopes and Labels, click the Labels tab, and then click Full page of the same label.
In Word 2000, click Envelopes and Labels on the Tools menu, click the Labels tab, and then click Full page of the same label.


Sharing information
* To track changes, double-click TRK on the status bar.
* To view deleted text with strikethrough formatting, clear the Use balloons in Print and Web option on the Track Changes tab of the Options dialog box (Tools menu). Applies to Word 2002 only.
* To review or incorporate tracked changes, click Track Changes on the Tools menu, and then click Accept Change or Reject Change on the Reviewing toolbar.
* To cancel creating an e-mail message, click the E-mail button on the Standard toolbar.
Word and the Web


XML
Note XML features, except for saving documents as XML with the Word XML schema, are available only in Microsoft Office Professional Edition 2003 and stand-alone Microsoft Office Word 2003.
When an XML schema is attached to your document, press CTRL+SHIFT+X to display XML tags.

Microsoft Word : words

This blog is words in Microsoft Word for my blog.

active document:
The document in which you're working. Text you type or graphics you insert in Microsoft Word appear in the active document. The title bar of the active document is highlighted.

add-in:
A supplemental program that adds custom commands or custom features to Microsoft Office.

Normal template:
A global template that you can use for any type of document. You can modify this template to change the default document formatting or content.

task pane:
A window within an Office application that provides commonly used commands. Its location and small size allow you to use these commands while still working on your files.

template:
A file or files that contain the structure and tools for shaping such elements as the style and page layout of finished files. For example, Word templates can shape a single document, and FrontPage templates can shape an entire Web site.

Web (World Wide Web (WWW):
The multimedia branch of the Internet that presents not only text, but also graphics, sound, and video. On the Web, users can easily jump from item to item, page to page, or site to site by using hyperlinks.

wizard:
A feature that asks questions and then creates an item, such as a form or Web page, according to your answers.

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2551

Microsoft Word : Use template

Template is A file or files that contain the structure and tools for shaping such elements as the style and page layout of finished files. For example, Word templates can shape a single document, and FrontPage templates can shape an entire Web site.

Use settings from another document or template

Do one of the following:
Attach a different template to the active document
1. On the Tools menu, click Templates and Add-Ins.
2. Click Attach, and then select the template you want.
3. Click Open.

Copy styles, AutoText entries, toolbars, or macros to a template
1. On the Tools menu, click Templates and Add-Ins.
2. Click Organizer, and then click the tab for the items you want to copy.
3. To copy items to or from a different template or file, click Close File to close the active document and its attached template or to close the Normal template.
4. Then click Open File, and open the template or file you want.
5. Click the items you want to copy in either list, and then click Copy.

Load a global template or add-in program into Microsoft Word Templates and add-ins
can be loaded either for the current session only or whenever you start Word.
1. On the Tools menu, click Templates and Add-Ins.
2. Under Global templates and add-ins, select the check box next to the template or add-in you want to load.
If the template or add-in you want does not appear in the box, click Add, switch to the folder that contains the template or add-in you want, click it, and then click OK.

Security Because templates can store macro viruses, be careful about opening them or creating files based on new templates. Take the following precautions: run up-to-date antivirus software on your computer, set your macro security level to high, clear the Trust all installed add-ins and templates check box, use digital signatures, and maintain a list of trusted sources.

If you need other details please press F1 in Microsoft Word program.

Microsoft Word : Startup

Microsoft word is word processing program.
You can using it is : 1. click Start Menu
2. Select Program Menu and select for Microsoft Word

When you first install Microsoft Word on your computer, the Setup program makes many wizards and templates available. Additional wizards and templates are available on the web.

Wizards and templates that come with Word
During setup, if you click Install, some of these wizards and templates are installed directly on your computer. Others are loaded by the Microsoft Windows installer the first time you try to use them.
When you double-click a template or wizard in the Templates dialog box, Word immediately creates a new document if the template or wizard is located directly on your computer. If it is not on your computer, the installer loads it, and then Word creates the document.
If you click Customize instead of Install when you first run the Setup program, additional templates and wizards are available for you to select and install.
To make all templates and wizards that come with Word available on your computer, run the Setup program again and select More Templates and Macros (expand Microsoft Word for Windows, and then expand Wizards and Templates).

If you have access to the Web, you can download even more templates and wizards from the Microsoft Office Online Web site.
When you create a new document, click Templates on Office Online in the New Document task pane to see additional choices.

คอมพิวเตอร์

บล็อกนี้นำเสนอความหมายของคอมพิวเตอร์ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คอมพิวเตอร์ (computer) คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการคำนวณอัตโนมัติตามคำสั่ง ส่วนที่ใช้ประมวลผลเรียกว่าหน่วยประมวลผล ชุดของคำสั่งที่ระบุขั้นตอนการคำนวณเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นอาจเป็นได้ทั้ง ตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง หรืออยู่ในรูปอื่น ๆ อีกมากมาย
ลักษณะทางกายภาพของคอมพิวเตอร์นั้นมีหลากหลาย มีทั้งขนาดที่ใหญ่มากจนต้องใช้ห้องทั้งห้องในการบรรจุ และขนาดเล็กจนวางได้บนฝ่ามือ การจัดแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์สามารถจัดแบ่งได้ตามขนาดทางกายภาพเป็นสำคัญ ซึ่งมักจะแปลผันกับประสิทธิภาพความเร็วในการประมวลผล โดยขนาดคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเรียกว่า ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ใช้กับการคำนวณผลทางวิทยาศาสตร์ ขนาดรองลงมาเรียกว่า เมนเฟรม มักใชัในบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องมีการประมวลผลธุรกรรมทางธุรกิจจำนวนมากๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้ในระดับบุคคลเรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่พกพาได้เรียกว่า คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส่วนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถวางบนฝ่ามือได้เรียกว่า พีดีเอ อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์มีใช้กันอย่างกว้างขวางมาก ซึ่งมีอุปกรณ์หลายๆชนิดได้นำคอมพิวเตอร์ไปใช้เป็นกลไกหลักในการทำงาน เช่น กล้องดิจิทัล เครื่องเล่นเอ็มพีสาม หรือในรถยนต์เองก็มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ช่วยในการตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องยนต์
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์โดยรวมแล้ววัดกันที่ความเร็วการประมวลผล ซึ่งตามกฏของมัวร์ (Moore's Law) คอมพิวเตอร์จะเพิ่มประสิทธิภาพเป็นเท่าทวีคูณในทุกปี
คอมพิวเตอร์ยังมีคำไทยคำอื่นคือ คณิตกรณ์ ด้วย

Computer

This blog is a computer in english from http://en.wikipedia.org/wiki/.

A computer is a machine that manipulates data according to a list of instructions.

Computers take numerous physical forms. The first devices that resemble modern computers date to the mid-20th century (around 1940 - 1945), although the computer concept and various machines similar to computers existed earlier. Early electronic computers were the size of a large room, consuming as much power as several hundred modern personal computers.[1] Modern computers are based on comparatively tiny integrated circuits and are millions to billions of times more capable while occupying a fraction of the space.[2] Today, simple computers may be made small enough to fit into a wristwatch and be powered from a watch battery. Personal computers in various forms are icons of the Information Age and are what most people think of as "a computer"; however, the most common form of computer in use today is the embedded computer. Embedded computers are small, simple devices that are used to control other devices — for example, they may be found in machines ranging from fighter aircraft to industrial robots, digital cameras, and children's toys.

The ability to store and execute lists of instructions called programs makes computers extremely versatile and distinguishes them from calculators. The Church–Turing thesis is a mathematical statement of this versatility: any computer with a certain minimum capability is, in principle, capable of performing the same tasks that any other computer can perform. Therefore, computers with capability and complexity ranging from that of a personal digital assistant to a supercomputer are all able to perform the same computational tasks given enough time and storage capacity.